این پروژه فاقد عکس میباشد

تامین ونصب تجهیزات 56جایگاه سوختگیری CNG

Event Details

Organizer : شرکت بهینه سازی مصرف سوخت | مجری: شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار

Start Date : 2003-03-09

End Date : 2007-03-09

Time : 1381

Cost : 19749553€

Event Venue

Venue : ایران

Website : https://www.tamkargas.ir/