این پروژه فاقد عکس میباشد

تامین و نصب 10جایگاه سوختگیری CNG

Event Details

Organizer : شرکت صنایع هواپیمایی سازی | مجری: شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار

Start Date : 2009-09-15

End Date : 2011-04-11

Time : 1388

Cost : 3120000€

Event Venue

Venue : ایران

Website : https://www.tamkargas.ir/