این پروژه فاقد عکس میباشد

طراحی و ساخت تجهیزات 171جایگاه سوختگیریCNG

Event Details

Organizer : شرکت بهینه سازی مصرف سوخت | مجری: شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار

Start Date : 2005-01-09

End Date : 2020-01-10

Time : 1383

Cost : 38481454$

Event Venue

Venue : ایران

Website : https://www.tamkargas.ir/