ﻗﺮارداد ﺟﻤﻊ آورى ﮔﺎز ﭘﺎرﺳﻰ

ﺟﻤﻊ آورى ﮔﺎزﻫﺎى ﻣﺸﻌﻞ ﭘﺎرﺳﻰ ﮐﻼﺳﺘﺮ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى اﺳﺖ

Event Details

Organizer : ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﯿﺮ ﺟﻨﻮب | مجری: شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار

Start Date : 2017-04-30

End Date : 2018-03-09

Time : 1396

Cost : 3،000،000 $

Event Venue

Venue : ایران

Website : https://www.tamkargas.ir/