پروژه مارون

ﻗﺮارداد ﺟﻤﻊ آورى ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺎز ﻣﺎرون 6

ﺟﻤﻊ آورى ﮔﺎزﻫﺎى ﻣﺸﻌﻞ ﭘﺎرﺳﻰ ﮐﻼﺳﺘﺮ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى اﺳﺖ

Event Details

Organizer : ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﯿﺮ ﺟﻨﻮب شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار

Start Date : 2018-03-03

End Date : 2021-08-01

Time : 1396

Cost : 7500000 دلار

Event Venue

Venue : ایران

Website : https://www.tamkargas.ir/