تغییرات دمای میانگین کره زمین بین سالهای 1880 تا 2021 میلادی

تصویر سازی تغییرات دمای میانگین کره زمین بین سالهای 1880 تا 2021 میلادی. این انیمیشن به خوبی نشان میدهد که چگونه گرمایش زمین در قرن بیست و یکم سرعت گرفته است.

منبع: ناسا

میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در 10 سال گذشته: