این پروژه فاقد عکس میباشد

قرارداد تبدیل یکصد هزار خودرو

Event Details

Organizer : شرکت گازخودرو ایران | مجری: شرکت شهاب گازسوز

Start Date : 2007-01-01

End Date : 2010-01-01

Time : 1386

Cost : نامشخص

Event Venue

Venue : شهرهای مختلف ایران

Website : https://shahabautogas.com/