علی سالور
www.salourarmaghangas.ir

كارخانه توليدی سالور ارمغان گاز در سال 1376 به منظور توليد قطعات قوای محركه با محصول شير پركن وكيت گازمايع سوز خودرو تأسيس گردید. درابتدا كارخود را با ساخت محصولاتی نظير شيرهای پركن از نوع هيوندائی جهت تعويض وهماهنگی شيرهای موجوددركيتهای گازسوز وارداتی با نازل های تزريق گاز مايع جايگاه های ايران و تامين كسری قطعات كيت های وارداتی برای شركت های سايپا وايران خودرو آغاز نمود.  در سال 1374 در راستاي رسالت خود كفائی همزمان بادريافت وام از وزارت صنايع و معادن اقدام به ساخت قالبهای كيت گازمايع سوزخودروكرده وتوليدات خود را از نيمه سال 1375 به بازار داخل ارائه نمود و محل نصب وخدمات بعدازفروش و دفتر فروش خود را واقع درخيابان پيروزي داير كرد. درسال 1377و 1378 بدليل تقاضای بسياربالای شركت های نصب کننده همزمان با مصوب هئيت دولت مبنی بر گاز سوز نمودن كليه خودروهای عمومی ودولتی وشخصی موضوع اين شركت را برای ساخت و توليد كيت گاز مايع سوز خودرو مستحكم تر نمود.

پروژه های سالور ارمغان گاز:

بر روی لبنک کلیک کنیدشیر پرکن

بر روی لبنک کلیک کنیدکیت گازسوز LPG

بر روی لبنک کلیک کنیداجرای پروژه جایگاه LPG

بر روی لبنک کلیک کنیداجرای پروژه جایگاه LPG

بر روی لبنک کلیک کنیدکیت گازسوز LPG

بر روی لبنک کلیک کنیداجرای پروژه جایگاه LPG

بر روی لبنک کلیک کنیداجرای پروژه جایگاه پرتابل LPG

بر روی لبنک کلیک کنیدنازل سوخت گیری بنزین

بر روی لبنک کلیک کنیداجرای پروژه جایگاه پرتابل LPG

بر روی لبنک کلیک کنیداجرای پروژه جایگاه LPG

بر روی لبنک کلیک کنیداجرای پروژه جایگاه LPG

بر روی لبنک کلیک کنیدکیت گازسوز LPG

بر روی لبنک کلیک کنیدتولید کیت گازسوز خودرو

بر روی لبنک کلیک کنیدتولید کیت گازسوز CNG


محصولات سالور ارمغان: